ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění, stanovuji výši úplaty za vzdělávání takto:

Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2021/2022

obor měsíčně pololetně ročně
hudební – individuální výuka 330,- Kč 1.650,- Kč 3.300,- Kč
hudební – skupinová výuka 300,- Kč 1.500,- Kč 3.000,- Kč
taneční 330,- Kč 1.650,- Kč 3.300,- Kč
taneční – přípravná výchova 300,- Kč 1.500,- Kč 3.000,- Kč
výtvarný 330,- Kč 1.650,- Kč 3.300,- Kč
výtvarný – přípravná výchova 300,- Kč 1.500,- Kč 3.000,- Kč

Sleva na třetí hlavní obor:

Žák, který je přijat do třetího hlavního oboru, má nárok na slevu ve výši 40% z plné výše úplaty za vzdělávání u oboru, který je nejlevnější.

O slevě vždy rozhodne ředitelka školy.

Stanovení úplaty za vzdělávání pro dospělé žáky a studenty vysokých škol ve školním roce 2021/2022

Takto stanovená úplata za vzdělávání se netýká žáků, kteří se v průběhu nepřerušené docházky do naší ZUŠ stali studenty VŠ.

Takto stanovená úplata za vzdělávání se týká dospělých výdělečně činných osob a studentů VŠ, kteří se hlásí jako noví žáci, nebo se hlásí po přerušení docházky do ZUŠ nejméně po dobu jednoho školního roku:

v kolektivních předmětech stanovuji výši úplaty takto:

obor měsíčně pololetně ročně
taneční 330,- Kč 1.650,- Kč 3.300,- Kč
výtvarný 330,- Kč 1.650,- Kč 3.300,- Kč

odůvodnění: škola nevyužije průměrnou výši skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce z důvodu kolektivního vyučování a nezměněných mzdových nákladů na toto vyučování, pokud počet dospělých žáků nepřevýší 20% žáků základního studia;

v individuálních předmětech stanovuji úplatu za vzdělávání ve výši:

obor měsíčně pololetně ročně
hudební 1.500,- Kč 7.500,-Kč 15.000,- Kč

odůvodnění: škola využije plnou výši průměrných skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce z důvodu nutnosti rozdílného financování mzdových nákladů pedagogů individuálního oboru.

Způsob a termín úhrady

způsob úhrady: bankovním převodem nebo vkladem na účet školy

1646236359/0800 u České spořitelny a.s.

termín úhrady: 1. pololetí do 15.9.2021

2. pololetí do 15.2.2022

Závěrečná ustanovení:

žákům školy budou z programu Klasifikace elektronicky zaslány pokyny k úhradě na email pro komunikaci a zasílání oznámení o platbách v ZUŠ uvedený v přihlášce do ZUŠ;

nově přijatým žákům budou pokyny k úhradě zaslány do 10.7.2021 a úhrada v plné výši bude požadována do 31.7.2021;

žákům, kteří pokračují ve studiu na ZUŠ budou pokyny k úhradě zaslány do 10.7.2021 a úhrada v minimální výši 500,- Kč v každém oboru každého žáka bude požadována do 20.8.2021;

plátce úhrady je povinen dodržet uvedený variabilní symbol, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena; v pokynech k úhradě musí být uvedeno číslo účtu školy 1646236359/0800, období, za které je platba vypočítána – 1. nebo 2. pololetí daného školního roku, jméno žáka a přidělený variabilní symbol;

zletilý žák školy nebo zákonný zástupce žáka školy může písemně požádat ředitelku školy na předepsaném formuláři o možnost splátek – Žádost o změnu splátkového režimu (splátkový kalendář) a to bezodkladně na každé pololetí příslušného školního roku; maximální povolený počet splátek – 4;

snížení úplaty z důvodu školy v přírodě, lyžařského kurzu apod. se neposkytuje, výjimkou může být dlouhodobá hospitalizace v nemocnici, nebo v lázních (pokud rodič nepřistoupí na nahrazení výuky) – toto se bude řešit individuálním posouzením ředitelství na návrh rodičů na předepsaném formuláři – Žádost o snížení úplaty za vzdělávání;

ve výjimečných případech je možné přijmout úhradu v hotovosti v kanceláři školy a to pouze během úředních hodin;

účinnost stanovení je od 1.9.2021 do 31.8.2022.

V Ostravě dne 13.5.2021

Jeanetta Poláková Faiglová

ředitelka školy

Co škola hradí z úplaty za vzdělávání?

Provozní náklady jako: spotřeba materiálu – hygienické a kancelářské potřeby, matriál pro výuku;
spotřeba energie – elektřina, voda, teplo; opravy a údržba majetku; služby – telefony, internet, pronájmy, startovné a dopravu na některé soutěže, revize, likvidace odpadu; odpisy dlouhodobého majetku, pořízení majetku – hudební nástroje, vybavení učeben; apod.

Platy všech zaměstnanců školy jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Aktuality

Menu