ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2023/2024 (ke stažení v PDF)

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2023-2024

Podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění, stanovuji výši úplaty za vzdělávání takto:

 

 

 1. Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2023/2024

obor                                                                                       měsíčně         pololetně        ročně

hudební – individuální výuka                                       360,- Kč         1.800,- Kč     3.600,- Kč

hudební – přípravný stupeň individuální výuka       360,- Kč         1.800,- Kč       3.600,- Kč

hudební – přípravný stupeň skupinová výuka          300,- Kč         1.500,- Kč       3.000,- Kč

(výuka ve skupině 2-4 žáků)

 

taneční                                                                        360,- Kč         1.800,- Kč       3.600,- Kč

taneční – přípravná výchova                                  300,- Kč         1.500,- Kč       3.000,- Kč

 

výtvarný                                                                      360,- Kč         1.800,- Kč       3.600,- Kč

výtvarný – přípravná výchova                                300,- Kč         1.500,- Kč      3.000,- Kč

 

 

 

 1. Stanovení úplaty za vzdělávání pro dospělé žáky

ve školním roce 2023/2024

 

Škola dospělé žáky nevyučuje. Nabízíme kurzy v doplňkové činnosti.

 

 

 

 1. Úhrada úplaty za vzdělávání

 

výše úhrady: roční platba

termín úhrady:  do 15.9.2023

způsob úhrady: bankovním převodem nebo vkladem na účet školy

1646236359/0800 u České spořitelny a.s.

 

 1. Závěrečná ustanovení:

 

 • Úplata za vzdělávání je stanovena dle § 8 Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění.

 

 • Žák je přijat do výuky na celý školní rok na základě Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění.

 

 • Úplata za vzdělávání se hradí ročně (nejpozději do 15.9.2023 převodem na účet školy,
  ve výjimečných případech je možné přijmout úhradu za vzdělávání v hotovosti v kanceláři č. 10
  v úředních hodinách.

 

 • Žákům školy budou elektronicky zaslány pokyny k úhradě z programu Klasifikace na email pro komunikaci a zasílání oznámení o platbách v ZUŠ uvedený v přihlášce do ZUŠ.

 

 • Plátce úhrady je povinen dodržet uvedený variabilní symbol, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena; v pokynech k úhradě musí být uvedeno číslo účtu školy 1646236359/0800, období, za které je platba stanovena – příslušný školní rok, jméno žáka
  a vygenerovaný variabilní symbol.

 

 • Zletilý žák školy nebo jeho zákonný zástupce může písemně požádat ředitelku školy o možnost splátek na předepsaném formuláři – Dohoda o jiném termínu úplaty (splátkový kalendář)
  a to nejpozději do 12.9.2023.

 

 • Úplata za vzdělávání se nevrací, mimo důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, kdy lze poměrnou část úplaty vrátit. Ředitelka školy individuálně posoudí žádost na předepsaném formuláři – Žádost o snížení úplaty za vzdělávání.

 

 • Studium lze ukončit dle §7 Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění, a to na základě písemné Odhlášky osobně doručené do kanceláře školy.

 

 • účinnost stanovení je od 1.9.2023 do 31.8.2024.

 

V Ostravě  dne 2.5.2023

Jeanetta Poláková Faiglová

ředitelka školy

 

 

Pro uvedený školní rok je školné navýšeno pouze o 10,- Kč měsíčně a to především z důvodu příspěvku zřizovatele na pokrytí cen energií.

 

Co škola hradí z úplaty za vzdělávání?

Provozní náklady jako: spotřeba materiálu – hygienické a kancelářské potřeby, matriál pro výuku;
spotřeba energie – elektřina, voda, teplo; opravy a údržba majetku; služby – telefony, internet, pronájmy, startovné a dopravu na některé soutěže, revize, likvidace odpadu; odpisy dlouhodobého majetku, pořízení majetku – hudební nástroje, vybavení učeben; apod.

Platy všech zaměstnanců školy jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Aktuality

Menu