ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2023/2024 (ke stažení v PDF)

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2023-2024

 

Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění, stanovuji výši úplaty za vzdělávání takto: 

1.Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2022/2023  

obor  měsíčně  pololetně  ročně 
hudební – individuální výuky  350,- Kč  1.750,- Kč  3.500,- Kč 
hudební – skupinová výuka  300,- Kč  1.500,- Kč  3.000,- Kč 
taneční  350,- Kč  1.750,- Kč  3.500,- Kč 
taneční – přípravná výchova  300,- Kč  1.500,- Kč  3.000,- Kč 
výtvarný  350,- Kč  1.750,- Kč  3.500,- Kč 
výtvarný – přípravná výchova  300,- Kč  1.500,- Kč  3.000,- Kč 

2. Stanovení úplaty za vzdělávání pro dospělé žáky  a studenty vysokých škol ve školním roce 2022/2023 

Takto stanovená úplata za vzdělávání se netýká žáků, kteří se v průběhu nepřerušené docházky do naší ZUŠ stali studenty VŠ. 

Takto stanovená úplata za vzdělávání se týká dospělých výdělečně činných osob a studentů VŠ, kteří se hlásí jako noví žáci, nebo se hlásí po přerušení docházky do ZUŠ nejméně po dobu jednoho školního roku: 

3. v kolektivních předmětech stanovuji výši úplaty takto:  

obor  měsíčně  pololetně  ročně 
taneční  350,- Kč  1.750,- Kč  3.500,- Kč 
výtvarný  350,- Kč  1.750,- Kč  3.500,- Kč 

 

odůvodnění: škola nevyužije průměrnou výši skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce z důvodu kolektivního vyučování a nezměněných mzdových nákladů na toto vyučování, pokud počet dospělých žáků nepřevýší 20% žáků základního studia;  

4. v individuálních předmětech stanovuji úplatu za vzdělávání ve výši:  

obor  měsíčně  pololetně  ročně 
hudební  1.500,- Kč  7,500,- Kč  15.000,- Kč 

odůvodnění: škola využije plnou výši průměrných skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce z důvodu nutnosti rozdílného financování mzdových nákladů pedagogů individuálního oboru. 

5. Úhrada úplaty za vzdělávání 

 výše úhrady: roční platba   

 termín úhrady:  do 15.9.2022 

 způsob úhrady: bankovním převodem nebo vkladem na účet školy 1646236359/0800 u České spořitelny a.s. 

 

6.Závěrečná ustanovení: 

 • Úplata za vzdělávání je stanovena dle § 8 Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění. 
 • Žák je přijat do výuky na celý školní rok na základě Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění. 
 • Úplata za vzdělávání se hradí ročně (nejpozději do 15.9.2022) převodem na účet školy,  ve výjimečných případech je možné přijmout úhradu za vzdělávání v hotovosti v kanceláři č. 10   v úředních hodinách. 
 • Žákům školy budou elektronicky zaslány pokyny k úhradě z programu Klasifikace na email pro komunikaci a zasílání oznámení o platbách v ZUŠ uvedený v přihlášce do ZUŠ. 
 • Plátce úhrady je povinen dodržet uvedený variabilní symbol, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena; v pokynech k úhradě musí být uvedeno číslo účtu školy 1646236359/0800, období, za které je platba stanovena – příslušný školní rok, jméno žáka
  a vygenerovaný variabilní symbol. 
 • Zletilý žák školy nebo jeho zákonný zástupce může písemně požádat ředitelku školy o možnost splátek na předepsaném formuláři – Dohoda o jiném termínu úplaty (splátkový kalendář)
  a to nejpozději do 12.9.2022. 
 • Úplata za vzdělávání se nevrací, mimo důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, kdy lze poměrnou část úplaty vrátit. Ředitelka školy individuálně posoudí žádost na předepsaném  formuláři – Žádost o snížení úplaty za vzdělávání. 
 • Studium lze ukončit dle §7 Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění, a to na základě písemné Odhlášky osobně doručené do kanceláře školy. 
 • účinnost stanovení je od 1.9.2022 do 31.8.2023. 

 

V Ostravě  dne 2.5.2022 

 

     Jeanetta Poláková Faiglová 

       ředitelka školy 

Co škola hradí z úplaty za vzdělávání? 

Provozní náklady jako: spotřeba materiálu – hygienické a kancelářské potřeby, matriál pro výuku;
spotřeba energie – elektřina, voda, teplo; opravy a údržba majetku; služby – telefony, internet, pronájmy, startovné a dopravu na některé soutěže, revize, likvidace odpadu; odpisy dlouhodobého majetku, pořízení majetku – hudební nástroje, vybavení učeben; apod. 

Platy všech zaměstnanců školy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. 

sm-14-úplata za vzdělávání ZUŠ 2022-2023  ke stažení v PDF formátu

Aktuality

Menu